av Halvor Ravn Holøyen, profesjonsfaglig ansvarlig for sosionomene i FO Innlandet og Anne Karin Nordli, styremedlem, FO Innlandet

8. mars er en kampdag der mange av årets paroler handler om vold mot kvinner. Bakgrunnen er de tragiske hendelsene i starten av året. Bare de siste fire årene har nåværende eller tidligere partnere blitt siktet for å ha drept 186 kvinner. Kvinner er også vesentlig mer utsatt for seksuelle overgrep enn menn.

Vi må snakke om dette samfunnsproblemet, og bekjempe det med de virkemidler man har. FO Innlandet krever forpliktende tiltak og en mer samordnet politikk. Det må inn konkrete tiltak på kort sikt, og langsiktige tiltak som bekjemper vold som et samfunnsproblem.

FO krever lovendringer som gjør at man tar i bruk omvendt voldsalarm i stor grad. Noen av disse drapene kunne ha vært unngått hvis omvendt voldsalarm hadde vært tatt i bruk, og trusselbildet ble tatt mer alvorlig. Politiet må få på plass den tverrfaglige RISK modellen i alle politidistrikt. Arbeidet med vold i nære relasjoner må styrkes med kunnskap og personalressurser, hos både politiet og andre instanser som møter voldsutsatte.

Det viktigste arbeidet er å forebygge at vold skjer, eller at det stoppes i sin spede begynnelse. Regjeringa har lagt fram en handlingsplan mot vold og overgrep. Den inneholder mange gode tiltak, men mange framstår som uforpliktende og lite målbare.

FO ønsker å løfte fram noen konkrete forslag:

For det første er det viktig å at alle kommuner pålegges å utarbeide forpliktende handlingsplaner knytta til vold, og at de bevilger nok midler til krisesentrene.

For det andre må vi snakke mer om vold, og stole på dokumentasjonen av omfanget. Kunnskap om vold må være tema i alle tjenester som møter barn og kvinner, som helsestasjon, barnehage, skolen, helsetjenestene og NAV. Å komme inn tidlig gir økt mulighet for å avverge, avdekke og sette inn hjelpetiltak.

For det tredje må vi ha tiltak som treffer ungdom. Unge er like voldsutsatt som voksne, og de opplever også seksuell vold og voldtekt. Vi trenger tilbud til både dem som utsettes for vold, og for dem som utøver eller er i fare for å utøve vold. Snakk om hva som er sunne relasjoner, respekt for grenser og bygg gode holdninger. Still med tilgjengelige tjenester.

For det fjerde må vi ha et større fokus på voldsutøveren eller den potensielle voldsutøveren. Forebygg at barn og unge begår vold, og gi gode rehabiliteringstilbud til voldsutøvere. Det gjelder fra de som mobber andre barn på skoleveien til de som soner voldsdommer i fengsel.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har ferdigheter og kunnskaper som er en viktig ressurs i arbeidet med å forebygge vold. Bruk oss!

Takk til alle dere som står i førstelinjen for å forebygge vold og hjelpe ofrene. Dere gjør en stor forskjell for mange mennesker. Stå opp for trygghet!