Visste du at brannfolk kan rykke ut ved hjertestans? Gjennom akutthjelparprosjektet blir lokale brannfolk utdanna og utstyrt med kompetanse og utstyr til å sette i gang livreddande behandling medan dei ventar på ambulanse eller lege.

Akutthjelparane blir disponert av nødsentralane, og kvar einaste dag er akutthjelparane ute på medisinske oppdrag, som for eksempel hjertestans, brystsmerter, hjerneslag eller ulykke.

I alvorlege, akutte situasjonar står det om minutt, og i snitt er akutthjelparane på plass hjå pasienten 16 minutt før lege og ambulansepersonell.

Erfaring viser at sjansane for å overleve og unngå helsetap aukar om pasienten får livreddande førstehjelp i påvente av at andre helseressursar kjem fram.

I samarbeid med Helsedirektoratet tilbyr Stiftelsen Norsk luftambulanse kommunale brannvesen over heile landet opplæring i førstehjelp slik at dei har kunnskapen som skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadestad eller hos alvorleg sjuke pasientar.

Akutthjelparkurset styrkar førstehjelpskunnskapane, situasjonsforståinga og meistringsevne og gjer brannmannskapet betre rusta til å starte med livreddande førstehjelp umiddelbart. Tilbodet er ikkje ei erstatning for ambulansen, men eit viktig supplement til lokal beredskap.

Sidan starten i 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kursa over 6000 brannfolk fordelt på 320 brannstasjonar i heile landet i livreddande førstehjelp.

I år kan vi glede oss over at Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med lokale brannvesen i Innlandet har gjennomført 29 akutthjelparkurs.

Tusen takk til alle som bidreg til at vi kan fortsette dette viktige arbeidet også i 2023.