av Hans Christian Enge og Iselin Vistekleiven, Innlandet Ap

Norge har kommet veldig langt med digitaliseringen av offentlige og private tjenester, så det er ingen tvil om at det er krevende om man ikke henger med og kan bruke digitale verktøy eller har nødvendig digital kompetanse.

Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at så mange som 480 000 nordmenn har svake digitale ferdigheter, mens 130 000 personer oppgir at de ikke bruker noen digitale verktøy i det hele tatt.

Innlandet Arbeiderparti vil:

· Styrke utbyggingen av bredbånd, slik at alle får tilgang til 100 Mbit/s innen utgangen av 2025 (god dekning i hele Innlandet)

· Forebygge at digitaliseringen skal skape økte forskjeller

· Følge opp handlingsplanen for økt inkludering i et digitalt samfunn. Innsatsen er retta mot de som opplever de største barrierene for digital deltaking.

· Øke de digitale ferdighetene i hele befolkningen, med en særlig innsats rettet mot den eldre befolkningen og andre sårbare grupper.

· Styrke tilgangen til kommunikasjonshjelpemidler for læring i skolen – alle barn og unge må ha gratis tilgang til digitale verktøy.

· Sikre brukervennlighet til våre digitale tjenester – det er fremdeles mye som bør forenkles i offentlig kommunikasjon på nett. Vi skal ha tilgjengelighet til de tjenestene vi behøver, og nærhet til folk.

· Ivareta behov til ikke-digitale brukere. Sørge for at offentlig sektor tilbyr rettledning i bruk av digitale løsninger til sårbare brukere med ingen eller svake digitale ferdigheter.

· Mer samarbeid med frivillige organisasjoner, og møteplassene i nærmiljøet – som bibliotekene våre m.fl. blir viktig framover for at flere kan bidra med gode lavterskeltilbud for digital opplæring.

· Offentlig sektor har et ansvar for å levere offentlige tjenester til alle, også til de som ikke er digitale – det skal være muligheter for å få hjelp for de som trenger det

· Øke kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av digitale verktøy.