Innlandet har dessverre landets mest ulykkeutsatte vegnett. Blant alle fylkene i Norge er det flest omkomne og hardt skadde på vegene her, målt etter innbyggertall. Tallene viser også at risikoen for alvorlige ulykker er høyest på fylkesvegene. Vårt klare mål som nyvalgte ledere i henholdsvis hovedutvalg for samferdsel og trafikksikkerhetsutvalget er at færre skal utsettes for alvorlige ulykker i fylket vårt. Nullvisjonen ligger fast!

Norge er blant de beste landene i verden på trafikksikkerhet. I toppåret 1970 omkom hele 560 personer i Norge. I 2022 var tallet 116. Det har altså vært en betydelig nedgang de siste femti åra. Dette skyldes systematisk arbeid over mange år, med særlig vekt på samarbeid på tvers av sektorer og samfunnsaktører. Eksempler på dette er god skolering i forkant av førerprøven, informasjon til foreldre via helsestasjon, kursing av ansatte i barnehager og skoler, opplæring for elever i skolen og et utstrakt samarbeid med frivillige lag og foreninger. Veldig mange aktører har et eierskap til trafikksikkerhet. Enten i form av holdningsskapende arbeid og opplæring, eller i den konkrete utformingen av veg- og transportsystemet vårt. Begge disse sidene av trafikksikkerhetsarbeidet er viktig. Vi må ha fokus både på holdninger og kunnskap, og tilfredsstillende infrastruktur med god sikkerhet.

Målet må alltid være null drepte eller hardt skadde i trafikken. Det kan vi bare få til sammen; benytte bilbelte, kjøre forsiktig og rusfritt, bruke refleks og sykkelhjelm. Det er enkle og virkningsfulle tiltak. I tillegg må vi være oppmerksomme og ikke avledes av mobiltelefonen og andre skjermer mens vi kjører. På den måten kan vi ta vare på sikkerheten til oss selv og våre medtrafikanter. Nå som vinteren har kommet øker risikoen for en del type ulykker. Møte – og utforkjøringsulykker er eksempler på dette. Ofte er årsaken at bilen får skrens på grunn av for høy fart og dårlig veggrep. Å avpasse farten etter forholdene er derfor viktig i tillegg til gode vinterdekk.

Innlandet fylkeskommune har et godt samarbeid med flere aktører for å bedre trafikksikkerheten i fylket. Blant annet samarbeider vi med Norsk Vegmuseum om en egen trafikksikkerhetsdag for tiendeklassinger. Dette tilbudet ønsker vi å videreutvikle. I tillegg har vi målretta tiltak retta mot utsatte trafikantgrupper som ungdom og eldre. Innlandet Fylkeskommune er en av partene som arbeider systematisk med trafikksikkerhetsarbeid, gjennom Hjertesone-prosjekter og Trafikksikre kommuner. Det er trafikksikkerhetsutvalget som har et særlig ansvar for samordning og det holdningsskapende arbeidet knyttet til trafikksikkerhet.

Innlandet fylkeskommune er imidlertid også landets nest største vegeier med ansvar for over 7000 kilometer fylkesveg, som også er en viktig nasjonal og internasjonal transportåre.  Som nevnt er det på disse vegene at ulykkesrisikoen er størst. Det er en betydelig utfordring som vi vil løfte inn i arbeidet med nye Nasjonal Transportplan som skal vedtas neste år. Fylkesvegene er avgjørende for lokalt næringsliv og bosetting i hele fylket. Innlandet er spesielt spredtbygd, og derfor er fylkesvegnettet så viktig. Derfor må disse vegene bli tilstrekkelig vedlikeholdt, og de må være trygge å ferdes på.