av Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant og Hanne Velure, fylkesvaraordfører, Høyre

Det er veldig mye bra i norsk skole. Hver dag jobber dedikerte ansatte for at barna våre skal trives og utvikle seg både faglig og sosialt. Vi har noen utfordringer i skolen også, som politikere på alle nivåer må ta på høyeste alvor.

Skal alle få muligheter til å lykkes i arbeids- og samfunnslivet, er fullført og bestått videregående skole avgjørende. Skal elevene fullføre og bestå videregående opplæring må de kunne lese, skrive og regne når de går ut av ungdomsskolen. Skal elevene lære må de oppleve mestring og læringsglede. Trivsel hos både elever og ansatte er grunnleggende for å skape kultur for læring.

Alle som er opptatt av kunnskap i skolen må derfor også være opptatt av skolemiljø, og at både elever og lærere trives på skolen.

Lovhjemler og paragrafer kan regulere mye i samfunnet vårt, men de kan ikke løse alle utfordringer. En skole der elever og lærere trives og der det er kultur for læring, der alle er trygge på at det er lov både å feile og å lykkes, skapes først og fremst gjennom godt lederskap.

En god skole med kultur for læring krever godt lederskap på alle nivåer. Kommunestyret og fylkestinget som skoleeier har et særskilt ansvar for å bidra til godt lederskap.

For å lykkes med å løse utfordringene i skolen, er vi avhengig av skoleeiere som legger til rette for at skoleledere og lærere har de rammene og oppfølgingen de trenger, for å jobbe strategisk og godt med kvalitetsutvikling og løft av elevenes resultater.

Vi trenger politikere som skjønner at rektor må være sjefen på skolen, og læreren sjefen i klasserommet. Vi trenger politikere som skjønner at lærerne først og fremst skal utøve faget sitt, ikke drive med alt annet i tillegg. Derfor trenger vi laget rundt læreren. Når det oppstår krevende situasjoner skal læreren vite at hen ikke står alene. Rektor må sikre gode rutiner.

Forskning på skoleeierskap viser at “kommuner som lykkes og får gode resultater, jobber på en måte som staten ikke kan regulere seg frem til. Statlige myndigheter kan legge til rette, men arbeidet må skje lokalt. Skoleeiere som lykkes, kjennetegnes av en aktiv dialog fra klasserom til kommunestyre. De kjennetegnes av politiske myndigheter med engasjement og ambisjoner for utvikling av skolen.”

Forskningen til Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet viser også med all tydelighet viktigheten av ledelse på alle nivåer. Den viser også at gode resultater henger sammen med trivsel. Det betyr at vi må legge mer vekt på ledelse på alle nivåer i skolen. Vi må fortsette å bygge laget rundt eleven, men vi må også bygge laget rundt læreren og skape rom for at læreren kan konsentrere seg om undervisningen og få avlastning på andre områder.

Vi må også bygge laget rundt rektor slik at rektor blir en synlig og tydelig pedagogisk leder på sin skole, og slipper å være vaktmester, helsesykepleier og verneombud i tillegg.

De som er ansvarlig for å bygge disse lagene er skoleeier. Skoleeierrollen må tas på alvor. Folkevalgte må få kunnskap og bli stilt krav til. De må være oppmerksomme på at dersom elevene ikke trives og er trygge på skolen, dersom lærerne er usikre i sin arbeidshverdag og dersom rektor skifter lyspærer istedenfor å bidra til kultur for læring, - ja så er det faktisk deres ansvar.

Elevene våre fortjener en god og trygg skolehverdag. De er framtida vår og vi både ønsker og trenger at de får oppleve mestring og læringsglede i et trygt skolemiljø.