Når jeg for første gang stiller til valg, er det med et stort engasjement for kommunens omsorg for innbyggerne og gode tjenestetilbud gjennom et helt livsløp.

 Fra barnet blir født er nære gode omsorgspersoner det aller viktigste for barnet. Voksne som ser og forstår barnet. Dette skaper trygge rammer og gode oppvekstsvilkår.

Når barnet begynner i barnehagen er foreldres største forventing at barnet skal få god omsorg og tett oppfølging i nære relasjoner. Mange foreldres største frykt er at barnet deres ikke blir sett og forstått, og at det ikke får nok nærhet og omsorg. Barnehagen sitt ansvar er å ta like godt vare på hvert enkelt barn, uansett bakgrunn og forutsetninger. De skal ivareta barnas behov for omsorg og lek. I slike omgivelser utvikler barnet gode relasjoner og vennskap oppstår.

Etter barnehagen står skolen for tur. Nå går livet gradvis fra lek til alvor. Barn i skolen er fortsatt avhengige av gode voksenrelasjoner for at de skal trives, bli trygge for å kunne klare å lære og utvikle seg.

I løpet av skoletiden blir barnet ungdom, men hvem trenger vel ikke mer enn akkurat ungdommen voksne som hjelper og veileder, som ser og hører dem?

Når skoletiden er over, og voksenlivet står for tur. Uansett om de som vokser opp blir i bygda eller reiser ut, er det viktig at vi har sørget for at de har med seg en bagasje fra trygge nære omsorgsfulle voksne hjelper den unge voksne å ta riktige og gode valg i livet.

Etter hvert som voksenlivet går mot slutten, kommer alderdommen snikende. Hva er da de eldre sitt største ønske? Det er å ha nære gode omsorgspersoner rundt seg. Noen som ser og forstår hver enkelt sitt behov, og som har tid til å la den gamle bli sett og hørt.

Så hvordan skal vi løse det for å legge til rette i livets ulike faser? Vi i Vågå SP ønsker økt grunnbemanning i alle ledd. Vi må fortsette å ha gode, omsorgsfulle og profesjonelle ansatte med riktig kompetanse, både i barnehage, skole og eldreomsorgen.

Den viktigste jobben vi som politikere har er å støtte opp om det gode arbeidet som blir gjort i barnehagene, skolene og i eldreomsorgen, og sikre god bemanning gode arbeidsvilkår og rammevilkår for alle våre viktige og flinke tilsatte. Dere skal vite at dere har den viktigste jobben av oss alle.