Av styret i Hamar kirkevergelag: Leder Tore Ellefsen (Solør, Vinger og Odal), Nestleder Gunnstein Endal (Toten), Kai Ove Berg (Ringsaker), Morten Halling (Sør-Gudbrandsdal), Daniel Flugstad (Hamar Domprosti), Marion Olsen (Sør-Østerdal), Elin Marit Andgard (Nord-Gudbrandsdal), Aud Karin Hovi (Valdres), Grethe Sveen Rundhaug (Hadeland og Land), Karen Salbu (Nord-Østerdal)

I høst er det Hamar bispedømme som skal få ny biskop, det er 16 år siden sist. Og alle har hatt muligheten til å fremme forslag om kandidater til hvem som skal bli vår nye biskop. Men er det viktig for folk hvem som blir ny biskop?

Folkekirke

Biskop Solveig Fiske ble utnevnt i 2006. Hennes engasjement for folkekirka i Hamar bispedømme, hennes fasthet og raushet, og hennes kondis på å møte folk og lokalkirka er noe av det aller beste med vår biskop Solveig. Men alt godt har en ende, det er velfortjent å gå av med pensjon etter endt gjerning nå i høst.

Kirke for folket

Noen tror at biskopen kun befatter seg med forkynnelse og prester. Det er imidlertid bare 1/3 av sannheten. I tillegg skal biskopen «fremme og bevare enheten i Guds kirke» og «rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter [...]», som det står i tjenesteordning for biskoper i Den norske kirke. Vi ønsker oss en biskop som oppmuntrer bispedømmets menigheter og lokalbefolkning slik at folkekirka fortsetter å være levende i bygd og by i Hamar bispedømme.

Biskop for både prest og klokker

Av de omtrent 7000 ansatte i Den norske kirke har ca 80 prosent av de ansatte sitt arbeidsforhold lokalt i et kirkelig fellesråd. Ved nyttår var det i Hamar i underkant av 130 ansatte på bispedømmerådsnivå, i all hovedsak prester. Samtidig var det over 530 ansatte på fellesrådsnivå. Dette er våre ansatte: kateketer, diakoner, kantorer, organister, kirketjenere, kontormedarbeidere, m.fl. I forordningen står det allerede i første setning at biskopen skal oppmuntre «kirkelig tilsatte og øvrige medarbeidere». Dette omfatter naturlig nok prestene. Og like naturlig er det at det omfatter våre ansatte. Vi ønsker oss en biskop som setter alle ansatte i fokus og viser det både i ord og gjerning.

Raushet og enhet

Vi vil uttrykke bekymring for at Den norske kirke utvikler seg i en retning der prestemangel får for mye fokus på bekostning av de øvrige ansatte. Vi er opptatt av å arbeide for høy og nødvendig kompetanse i alle faggrupper i Den norske kirke. Det gjelder for eksempel vigslede stillinger under vår ledelse som diakon, kateket og kantor. Like viktig er det sikre rekruttering til stillingene som kirketjenere og renholdere som ivaretar kulturskatter som kirkene våre er. De aller fleste kirkene er vernede bygg som krever spesialkompetanse. Vi ønsker oss en biskop som viser raushet for den lokale folkekirka, og også arbeider for enhet og samhold/samarbeid for alle yrkesgrupper som arbeider lokalt.

Samarbeid og samhandling

Det har i mange år vært mange store og heftige debatter i vår kirke. Debatter er nødvendige for å bringe kirken videre. Samtidig er de krevende over tid og har tappet mange for krefter. Vi mener tiden nå er kommet for at vår nye biskop holder de viktige spørsmålsstillinger levende, og samtidig kan sette fornyet fokus på alt det som skjer lokalt. Det er i det lokale arbeidet kirken lever. Vi mener det er i samarbeidet mellom de mange frivillige, de valgte og alle ansatte at kirkens fremtid avgjøres. Der trenger vi biskopens støtte, kunnskap og inspirasjon for å styrke veien fremover. Ikke minst tenker vi på hjelp til fornyelse og inspirasjon av gudstjenestelivet. Vi ønsker oss en biskop som vil lytte til soknerådene, samarbeide med fellesrådene, være aktiv i bispedømmerådet og har omsorg for hele kirka med alle dens ansatte.

Vi er daglige ledere for kirkelige fellesråd i Hamar bispedømme. Vi har ikke stemmerett ved bispevalget, men vi er ledere i et organ for soknene. Og alle sokneråd/menighetsråd skal få gjøre seg opp sin egen mening. Derfor er disse rådene viktige i valg av ny biskop.

Den norske kirke har over 300 000 medlemmer i Hamar bispedømme. På Kirkerådets møte 10. og 11. november blir det klart hvem av de fem nominerte som blir vår nye biskop.