Her, kloss på nasjonalparken Reinheimen og villreinstammen, ønsker selskapet å etablere vindkraft- og soleenergianlegg, et såkalt hybridanlegg.

Slådalen mista sin uskyld når det blei anlagt veg og høgspentlinje her på 60-tallet, men det som nå truer fjellet er et langt grovere og styggere overgrep. Vindkraftanlegg vil innebære store inngrep og uopprettelige endringer og ødeleggelser i fjellandskapet, og store naturverdier vil bli forringet eller tapt for all framtid. Denne saken er et eksempel på at vi må lære oss å se natur og klima i sammenheng. Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen, tvert om trenger vi intakt natur for å bremse klimaendringene.

Området Fred Olsen Renewable har sett seg ut for sin kraftindustri, strekker seg fra det vesle vatnet Fautjønn på Slådalen, over «canyon» Jønndalen, til Skogbygdsfjellet og Jettfjellet. Tross veger og kraftlinjer har dette fjellomådet en stor grad av urørt karakter, og naturverdiene må sees i sammenheng og kontinuitet. Her har bygdefolket et viktig friluftsområde, og landbruket gode utmarksbeiter. Livsrom for villrein, rike kulturminner, botaniske og geologiske verdier, og et rikt fugleliv med mange sårbare og truede arter må også nevnes av det som er verdt å verne om i denne fredelige fjellheimen.

Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel ønsker å bidra til å gi Slådalen en egen klar stemme i denne kampen, og vi vet at saken angår mange som vi har felles interesser og verdier med; blant dem mange beitebrukere og grunneiere, friluftsfolk og jegere.

Den planlagte naturødeleggelsen kan forhindres, om vi vil. Skjebnen for Slådalen, ja hele dette fjellområdet, ligger i hendene til våre folkevalgte. Vi har valgt dem, og vi bør fortelle dem hva vi forventer fra dem. Tre av fire partier i Vågå varslet i årets valgkamp at de ikke ville tillate hytteutbygging i Jettfjellet. Da bør det logisk følge at de sier et klart NEI til vindkraftanlegg på Slådalen. Apropos valget 2023: Fred Olsen Renewable kom på banen få dager etter valget, det i seg selv er demokratisk svært uheldig, og stiller desto høyere krav til kommunen om åpenhet og bred politisk medvirkning.

Enn så lenge konstaterer vi at Vågå kommunes ledelse ser ut til å holde døra på gløtt for Fred Olsen Renewable. Det gir grunn til bekymring, og er sjokkerende når en tenker på hvilket fjellområde det er snakk om. Vi trodde det var en dårlig spøk, da nyheten om selskapets frieri ble offentlig kjent, men nå ser vi ingen grunn til å smile. Hvor lenge vil Vågå kommune holde oss og alle andre berørte i uvisse om sitt syn på saken? Dette må opp til politisk behandling så snart som mulig, og i mellomtida må ingen tillate seg å gi Fred Olsen Renewable forhåpninger om å få gjennomføre sin planlagte naturrasering på Slådalen.