I avisinnlegg harselerer Karola Wenzel på vegner av Bygdalista over at valgkampen allereie er i gang i Vågå. SV får kritikk for å stille unødvendige spørsmål i kommunestyret, og for å ville hoppe bukk over demokratiske prosessar. Ja, spørsmål kan sikkert vera plagsame for dei som sit med posisjonsmakt, og særleg når det blir fokus på vanskelege saker. Men spørsmål som får fram fakta, og statusmeldingar rundt planprosessar som folk er opptekne av, må da vel vera i demokratiet si teneste? Vil vi ikkje ha politiske ytringar og diskusjonar som bidreg til å få fram skilje i politiske standpunkt, både mellom parti og mellom listekandidatar i dei enkelte parti?

Fleire partilag har jobba hardt i vinter for i det heile tatt å få folk til å stå på øvre halvdel av listene, og det politiske engasjementet i Vågå kan vel neppe seiast å ta stor plass i det offentlege ordskiftet. Slik sett er det ikkje anna enn gode signal om valgkampen startar tidleg, eller om både folkevalde og listekandidatar gjer sitt for å koma fram med sine synspunkt. Det hadde vore langt verre om enda færre hadde engasjert seg og synt korta sine. Sommaren er like om hjørnet og tida går svært fort til valget.

Vi forstår at planane for hytteområde i Jettlie er ei sak som blir tyngre og tyngre å ha i fanget for dei som i si tid sikra fleirtal for dette. Vi registrerer med stor glede at engasjementet i befolkninga for å få gjort om vedtaket ser ut til berre å vekse, og det er vår oppfatning at det nå også er fleirtal for dette blant dei folkevalde i det sitjande kommunestyret.

SV har hatt eit tydeleg standpunkt i denne saka frå dag ein. Representanten Torunn Elise Kveen sitt spørsmål i siste møte var når kommunestyret kan få saka til behandling, slik at vi kan få sett foten ned for planarbeidet. Svaret vi fekk i møtet var ikkje særleg opplysande, anna enn at det vil ta lang tid. Meir om dette skal vi la ligge her.

Ved siste valg fekk Bygdalista fire av 17 representantar i kommunestyret, under slagordet "Demokrati i praksis". Samarbeid med Ap resulterte i at Bygdalista fekk ordføraren. SV kom inn med to kommunestyrerepresentantar. I motsetnad til dei andre partia, oppnådde vi ikkje å bli representerte i formannskap eller utvalg. Slik er demokratiet. Vi brukar heller moglegheitene vi da har, som eit lite opposisjonsparti, til å gjera våre politiske alternativ synlege for folket.

Før sakene kjem til kommunestyret, har sakene som regel vore gjennom grundige drøftingar mellom dei andre partia, og kanskje både i utvalg og i formannskap. SV sine folkevalde møter berre i kommunestyret, som regel godt førebudde, med saksinnlegg, endringsforslag, tilleggsforslag, grunngjevne spørsmål og interpellasjonar. Alt arbeidet vi legg ned er tufta på det samfunnsansvaret vi meiner å ha som opposisjonsparti, og slik kommunelova oppmodar om.

Demokratiet kan sikkert vera ei plage, men fungerer dårleg berre som teoretisk øving. Vågå SV håpar at flest mogleg innbyggarar og listekandidatar, uansett politisk ståstad, vil ta del i diskusjonen rundt viktige politiske saker framover. Slik styrkar vi bygda og demokratiet.