av Edel Kveen, Bjarne Eiolf Holø, Mariann Skotte, ordførarar i Skjåk, Lom og Lesja

Etter det vart kjent at Vågå ikkje fekk eit politikontor har det kome fleire påstandar og usannheiter, både i media og på sosiale media. Enkelte har behov for å finne nokre syndebukkar og det har ikkje mangla på frisk omtale av oss underteikna. Lokalpolitikarar har ytra seg og, enda mange av dei veit kva som er rett. Ettersom denne saka nå ligg som ein verkebyll i Vågå må vi opplyse om kva som er fakta, slik at det ikkje vert eit etterlatt inntrykk av at vi tre ordførarar har "sagt nei til eit politikontor i Vågå".

I mai var samtlege kommunar i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen i møte med politietaten. Politimesteren hadde fått i oppdrag frå Justisdepartementet om å gå i dialog med kommunane om korleis løyse betre polititenestar i framtida. Alle kommunane var samstemte om at vi ville ha meir ressursar til dei kontora vi har. Men dersom det var "kniven på strupa" på Politimesteren om å opprette eit kontor meinte etaten at da kunne Vågå vera eit alternativ. Etter dialogmøtet har Politimesteren uttala seg i media om at han ikkje kom til å anbefale reetablering av politikontor i Norddalen. Det kjem og fram av møtereferatet, skrive av politiet, det står ingenting om Vågå der. For øvrig meiner vi det ville vera rart at den same politimesteren som hadde ei fagleg tilrådning i nærpolitireformen, om å leggja ned Vågåkontoret, nå skulle ha ei anbefaling om det motsette?

I juli var Skotte i dialog med statssekretær i Justisdepartementet for å høyre om korleis prosessen skulle gå. Det ble gjeve ei heil klar attendemelding om at dersom det var aktuelt å opne noko kontor i Norddalen så skulle kommunane bli involverte utover hausten. Det har vi ikkje vorte, dermed har ikkje Vågå vore noko alternativ for Justisdepartementet. Det kan difor ikkje stå usagt at vi har gått glipp av ein moglegheit om å få tilført 5-6 politistillingar! Politistasjonssjef Erik Trønnes seier i GD at dei hadde satt opp Sør-Odal som prioritet 1 og Vågå som prioritet 2 overfor politidirektoratet, og at han er overraska over å ikkje bli høyrt. Dersom nokon kan kjenne seg snytte i denne saka må det vera Sør-Odal, når einaste kontoret i Innlandet som vert opna kjem til Engerdal.

Avslutningsvis må vi nemne at korkje Skjåk eller Lesja har gjeve innspel i høyringsprossesen om at vi ynskjer å reetablere politikontor i våre kommunar. Vi støtter lojalt opp om dei kontora vi har på Dombås og i Lom og vi meiner det er behov for å styrke alle tre kontora i Norddalen. Det har samtlege kommunar primært påpeikt i sine høringsuttaler, inkludert Vågå. Heile regionen har stilt seg bak styrking av eksisterande kontor. Det er ikkje vi tre som har kome med enkeltutspel og vore ueinige. Som region må vi framover arbeide for å få fleire politistillingar og vi har fått positive signal om at Justisministeren kjem på besøk innan sommaren.