Ja, du høyrte rett; dei vil selje Kraftverket.

Rett skal være rett; SP fekk fleirtal for å utrede sal eller fusjon av Kraftverket i generalforsamlinga (kommunestyret) rett før nyttår mot Bygdalista og AP. Men det er vel liten tvil om at det er sterke krefter i SP som ynskjer sal. Saman med seg har dei styret og leiinga i Kraftverket.

·Dei vil selje eit fullt utbygd straumnett i Skjåk som vi har betalt høg nettleige for å få på plass.

·Dei vil selje eit fullt utbygd fibernett i Skjåk.

·Dei vil selje deg og meg som kundar hjå Aursjokraft.

Framtida

Bygdalista lurar på korfor. Det dei seier sjølve er at framtida blir vanskeleg. Det har nemleg økonomi-konsulenten til styret rekna ut. Er framtida verkeleg så vanskeleg med eit godt utbygd straumnett, fibernett og 2000 kundar?

Det var pengesløseri av SP å bruke millionar på å utrede sal av Kraftverket, og utrede eit mogeleg datasenter på Dønfoss. Bygdalista meiner at planen om eit datasenter var ein del av strategien for sal av Kraftverket.

Alternativet er å utvikle Skjåk Energi

Det var skilling som Bygdalista ville brukt på å utvikle Skjåk Energi for å ruste selskapet for framtida, og såleis sikre arbeidsplassar, lokal styring, lokal beredskap og utbytte til kommuna. Det kan vi framleis gjere.

Arbeidsgruppa

Eg er valt til å sitte i arbeidsgruppa for å utrede salet saman med ordføraren. Og eg skal fylje mi plikt. Eg vil gjere det beste ut av det for å få eit så godt grunnlag som mogeleg. Så skal generalforsamlinga ta avgjerd utpå hausten. Slik er demokratiet vårt. Men det betyr ikkje at eg og Bygdalista er einige i sal av Skjåk Energi.

Tett lokk på informasjon

Heile prosessen er underlagt teieplikt. Ingen får vite noko utanom det advokaten og styreleiaren vil informere om for kommunestyret. Ingen i bygda får vite noko før saka skal handsamast i generalforsamlinga som er kommunestyret.

Men vi veit at det krev 2/3 fleirtal i generalforsamlinga for eit sal.

Bygdalista seier nei til sal av Skjåk Energi.

Vi du i staden utvikle Skjåk Energi og sikre deg mot sal, så stem Bygdalista i Skjåk.