Det er alvor nå. Tida er over for å diskutere om klimaendringane er menneskeskapte og om dei også vil råme Lom og Ottadalen. Ekstremveret Hans og hans etterkomarar vil krevja oppgradering av sårbar infrastruktur, men fyrst og fremst ein annan måte å tenkje på for å redusere framtidige utslepp.

Ein tannlaus debatt i Biblioteket og på Fjuken-TV avslørte lite om kva dei 5 listene til kommunevalet i Lom kan vera usamde om og ingenting om korleis dei vil møte ei ny tid med heilt nye utfordringar. I staden for å buse på med krav om nye, forurensande veg- og tunell-prosjekt bør vi ta betre vare på dei vi alt har, i staden for å rive alt som er gamalt, bør vi vurdere reparasjon og restaurering som kostar meir arbeid og gjev mindre utslepp. Atmosfæren er felles for alle, og utslepp av metan og CO2 fører til auka temperatur og fleire ekstrem-ver, anten dei kjem frå Lom eller London. Å ta vare å matjord og myr og urøyvd natur må bli avgjerande for alle vedtak også i små utkantkommunar. Har du/lista di framlegg til korleis vi kan redusere klimagass-utsleppa i Lom?

Som avgåande kommunestyre-representant kunne eg tenkje meg å beda listene stutt svara på/kommentere nokre aktuelle spørsmål i Lom:

-Prestgardslåven. Vil de rive den flotte, over 100 år gamle bygningen og t.d. asfaltere tomta til nye parkeringsplassar, eller vil de byggje han om til ny bruk med hyblar, små husvere, ungdomsklubb og/eller eldresenter + andre tilbod som trengst i Lom?

-Kulihaugen: Vil de ta vare på dei noko av dei siste restane av dyrka jord i/nær sentrum, eller vil de byggje dei ned med nye, luftige «husprosjekt?»

-Nye hyttefelt: Eit knapt fleirtal hindra til slutt at vi fekk eit nytt hyttefelt i Loms eldste kulturlandskap ved Tesse. Vil di liste leggje  til rette for nye nye vegar, skianlegg og hyttefelt i bygda, eller vil de gå imot nye inngrep i urøyvd natur?

-Nasjonalparkar: Jotunheimen NP dekkjer mest berre dei høgaste fjella og breane. Eit forsøk frå Tats-forvaltaren på å draga inn også dei tilhøyrande lågalpine sonene og nokre skoggrenser vart stemde ned med SP-ordførarens dobbeltstemme. Kan di liste tenkje seg å stemme for denne utvidinga?