Av Næringsnettverket (NiS) i Skjåk, ved styret: Arild de Presno (Interfil AS) Ørjan Hov (Glasopor AS), Gudrun Ramstad (Nordigard Ramstad), Frode Aaboen (Dønfoss Camping), Nina Kvalheim Kveum (YX Skjåk), Per Kåre Holmøy (Stryvo Bismo AS), Morten Tundrali (Bygger’n Skjåk AS), Hanne Forreløkken (Fjelleventyret AS), Ola Aaboen (Sebb AS), Kjetil Brandsar (Skjåk Almenning), Edvin Teigen (Maskinholder Teigen AS)

En nedleggelse av vår lokale videregående skole i Lom kommune, vil gi enorme konsekvenser for næringslivet og lokalsamfunnene i de berørte kommunene våre.

Den anerkjente skolen i Innlandet, som tjener som en kjerne i vår del av fylket, har ikke bare bidratt med verdifull utdanning og støtte til unge mennesker, men har også spilt en kritisk rolle i opprettholdelsen av den lokale økonomien og samfunnslivet.

Framtidens arbeidskraft

Konsekvensene av en slik nedleggelse strekker seg langt utover de umiddelbare ulempene ved lengre reiseavstander. Det vil direkte påvirke vårt næringslivs evne til å tiltrekke og beholde dyktige fagfolk og vil forringe våre unge menneskers muligheter til å bidra til lokalsamfunnet de vokser opp i.

Det vil ekskludere ungdommen fra nærmiljøene de ønsker å være i og hverdagslivet de ønsker å ha. De både frastjeles sin mulighet til å bidra og påvirke lokalt, og valgfriheten i valg av skolested.

De samme unge menneskene, er også de som leverer på svært høyt nivå ved skolen i Lom, sammenlignet med de øvrige skolene i Innlandet.

Ikke rokk ved den viktigste ressursen vi har og deres imponerende resultater gjennom en årrekke – de er framtiden, og for oss i næringslivet, framtidens arbeidskraft.

Demografiutvikling

Vi risikerer å se en akselererende effekt av fraflytting, som forsterker de demografiske utfordringene som vi og mange distriktskommuner allerede står overfor.

Attraksjonsverdien påvirkes, og vil som direkte konsekvens gi reduksjon eller stans i tilflytting og nyetableringer.

Det er essensielt å opprettholde vår lokale videregående skole, ikke bare for å bevare vår umiddelbare samfunnsstruktur, men også for å sikre fremtidig vekst og stabilitet i næringslivet i vår del av regionen.

Innlandet fylkeskommunes samtlige forslag er å avvikle skolen i Lom, men forslagene bygger ikke opp under den grønne omstillingen vi står ovenfor.

En slik avvikling vil gi kraftig motvind til det alle de 12 kommunene i Gudbrandsdalen arbeider for sammen:

Det vi trenger er et lavutslippssamfunn med attraktive lokalsamfunn, et sterkt næringsliv og framtidsrettede kommunale tjenester.

Kompetanse

Vi ber hovedutvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune om at den videregående skolen i Lom blir tatt ut av forslagene om nedlegging før videre behandling.

Bevar skolens rolle som et sentralt knutepunkt og styrk regionens attraktivitet for investorer, bedrifter, innbyggere og tilflyttere.

Ved å investere i utdanning og kompetanseutvikling, legger vi grunnlaget for langsiktig vekst og utvikling, og sikrer at hele fylket forblir konkurransedyktig samtidig som vi sikrer tilgang til kvalitetsutdanning lokalt for våre unge mennesker.