av Thore Johan Nærbøe, Leder Utdanningsforbundet Innlandet

12. april er det varslet at fylkestingets politikere vil få fremlagt sak vedrørende fremtidig skole – og tilbudsstruktur i Innlandet fylkeskommune, med påfølgende høring og endelig vedtak i oktober. For fylkeskommunen, ansatte i videregående opplæring, elever og foresatte går det mot spennende tider.

Rett før påske presenterte fylkeskommunedirektør, Tron Bamrud, og konstituert kompetanse – og tannhelsesjef, Ane Tonette Lognseth, sine tanker om «En skole for fremtida.» Allerede i første avsnitt tydeliggjøres grunnlaget for de foreslåtte endringene. «Elevtallet i Innlandet går ned og med det får fylkeskommunen en strammere økonomi. Det innebærer at strukturen må tilpasses endrede rammebetingelser for at kvaliteten i tilbudet skal opprettholdes.»

Skole – og tilbudsstruktursaken ble bestilt av fylkestinget for nærmere to år siden. I perioden har Utdanningsforbundet Innlandet snakket med alle partiene representert på fylkestinget om videregående opplæring. Fyndordene er som vanlig mange. Våre politikere ønsker seg en skole i verdensklasse, videregående opplæring med høy kvalitet i hele fylket, utdanning som sikrer at elever får oppleve sosial og faglig mestring, en skole som sikrer fremtidig sysselsetting. Politikere med ambisjoner er ikke ukjent. Nå står de overfor sin viktigste lakmustest, og vi er spent på om man klarer å opprettholde ambisjonene i konkurranse med at «elevtallet går ned og fylkeskommunen får en strammere økonomi.»

Det gode grunner til å se på skole – og tilbudsstrukturen i Innlandet, og alle som er opptatt av et godt skoletilbud må erkjenne situasjonen slik den er.

1. Elevtallet i Innlandet er synkende, og frem mot 2038 fastslår SSB at det vil være 2.956 færre elever i de videregående skolene i Innlandet.

2. Innlandet fylkeskommunens økonomiske situasjon er, på linje med svært mange andre kommuner og fylkeskommuner i landet, vanskelig. 8. april presenterte NRK sak om at 3 av 5 kommuner i landet måtte ty til disposisjonsfond for å få budsjettene i balanse. Administrasjon slites mellom krav fra politiske satsninger, nasjonale og lokale, og realitetene på inntektssiden.

3. Det er viktig at det sikres forutsigbarhet i tilbudsstrukturen, slik at denne møter arbeidslivets behov samtidig som den svarer opp skolens brede samfunnsmandat. En tilbudsstruktur som skaper trygghet for ansatte og elever må være målet.

Dette er realiteten som seriøse samfunnsaktører skal forholde seg til. Samtidig er det viktig å sende opp noen bluss, før politikerne skal sette i gang sin prosess.

1. En elevnedgang på nærmere 3.000 elever betyr ikke at 100 klasserom forsvinner. Vi har hørt fylkesordfører Thomas Breen snakke om «3.000 tomme pulter,» og er bekymret for hva slags konnotasjoner en slik bildebruk kan medføre. Det er fort gjort å oversette tomme pulter til tomme klasserom. Elevtettheten i klasserommene er per nå så høy at det går på bekostning av lærerens handlingsrom.

2. Utdanningsforbundet Innlandet er bekymret for at det er med økonomibrillene man vil se på skole – og tilbudsstruktursaken. Det vil medføre at man mister det helhetlige perspektivet på hva som utgjør kvalitet i oppvekstsektoren. Dersom fylkestingets politikere kommer inn i saken med mål om å spare penger, vil det slå beina under alt det gode arbeidet som daglig foregår i de videregående skolene. En kan ikke spare seg til kvalitet, ei heller innenfor skole. Gode arbeidsbetingelser er grunnlaget for å kunne levere på samfunnets krav.

3. Utdanningsforbundet Innlandet vil minne alle fylkestingets politikere på at de i denne saken må forholde seg til at de er arbeidsgivere. Ca. halvparten av fylkeskommunens ansatte er tilsatt i eller tilknyttet til videregående opplæring. Dette er en forpliktelse som man ikke kommer unna, og det finnes avtaleverk som regulerer arbeidsgivers handlingsrom.

4. God skole forutsetter ledere som er nært på de ansatte. Vi vil på det sterkeste fraråde at man legger opp til eller foreslår en struktur som fjerner lederne fra lærere og andre ansatte i skolene. Det må være en rektor på hver skole og det må være god lederstøtte slik at denne kan få drive skole sammen med det pedagogiske personalet. Les SINTEF sin rapport om fremtidens arbeidsmiljø!

Utdanningsforbundet Innlandet kommer til å følge fylkestingets arbeid nøye, og vi kommer til å holde fylkestingets politikere til ansvar. Hvis dere ønsker en skole i verdensklasse, må dere være forberedt på å prioritere det også.