Lom kommune er i gang med å revidere arealplanen, og i andre høringsrunde ligger det fortsatt inne forslag om hyttefelt ved Tesse: et felt for opptil 50 høystandard fritidsboliger, og et felt tenkt til utleiehytter i regi av turistnæring.

Etter det Naturvernforbundet er kjent med, er forslagene om hyttefelt ved Tesse i utgangspunktet fremmet av turistbedrifter ved Tesse (i 1. og 2. høringsrunde).

Arealplanen skal speile kommuneplanens samfunnsdel, og slik sett bør det være overordnede verdier og interesser som styrer arealdisponeringen i kommunen. Fellesskapets interesser bør veie tungt når forslag til endring i arealbruken kommer på bordet og skal vurderes.

Noen tillegger uttrykket «status quo» en negativ betoning, men på latin kan ordene «status quo ante bellum» bety den tilstanden som var før krigen.

Hva kjennetegner området i dag, Tesse status quo? Tesse-landet er ganske enestående i dalføret vårt, med sitt eldgamle kulturlandskap, store naturverdier, og et levende setermiljø. Ved Tesse drives aktiv setring, med hele sju setre som leverer melk, og det slippes mange dyr på beite i hele området rundt vatnet, både på Lom- og Vågåsida av Tesse. På kort avstand fra de foreslåtte hyttefeltene har vi et rikt, men også sårbart fugleliv. Ved Tesseosen er det observert minst 120 ulike fuglearter, blant dem er 24 arter som er rødlistet og som derfor trenger spesiell oppmerksomhet og hensynstaken.

Status quo er med andre ord god, vil man da gå til krig mot slike verdier som Tesse-landet representerer og gir oss rikelig glede og nytte av?

Det er viktig at man ser helheten, ikke bare enkeltdeler, som isolert sett de konkrete arealene som foreslås nedbygd. Landskapet er åpent, og de foreslåtte hyttefeltene vil bli svært synlige hvor man enn måtte befinne seg i området. Utbyggingen vil endre den visuelle karakteren på landskapet, og støy og lysforurensing vil bli merkbar over hele Tesse-landet. Vi anslår at ferdsel og aktivitet fra hyttefelt strekker seg minst 5 km ut fra feltene, i tillegg kommer biltrafikken til og fra hyttene, og ut til andre destinasjoner/turmål. Hyttefelt her vil derfor medføre en sterk økning i det totale presset på området og dets verdier, et press som alt nå er på kanten av det bærekraftige grunnet den store turisttrafikken ved Tesse.

Det er åpenbart at både setring/beitenæring og naturverdier vil forringes og trues dersom Lom kommune sier ja til forslagene om hyttefelt ved Tesse. I tillegg vil lokalbefolkninga få et langt mindre attraktivt friluftsområde, ved at areal som nå er statsallmenning privatiseres, og som følge av økt biltrafikk, støy, lys, og forsøpling.

Hvilke verdier og interesser skal Lom kommune prioritere? Landbruket med setring og beitebruk, matproduksjon og ressursforvaltning som står seg for framtida? Naturverdier, i ei tid der natur og klima går mot et kritisk lavmål, og vi bør innse at naturressursene er vårt viktigste fundament for kontinuerlig og langsiktig verdiskaping? Et verdifullt friluftsområde for de fastboende og deres besøkende, trivsel og helsebot for lokalbefolkninga og dem som velger å flytte til dalen vår?

Vi undres over at det er turistbedrifter som aktivt bygger og profilerer seg på kulturlandskapet Tesse, som har fremmet forslag om hyttefelt nettopp her. En slik endring av natur- og seterlandskapet skulle vi tro vil sage over den greina disse bedriftene hviler på? Enkeltbedrifters ønske om ekspansjon, bør uansett ikke være det som veier tyngst på vektskåla når Lom kommune skal revidere arealplanen. De folkevalgte må løfte blikket og ivareta helheten, fellesskapet, oss som lever nå og de som kommer etter oss.

Det kan ikke være slik at de fremlagte forslagene vurderes uavhengig av det forslaget som ligger stilltiende, men vektig til stede for alle som vil registrere det. Dette forslaget ble ikke fremmet, kanskje fordi man trodde det ville være åpenbart og prioriteringen en selvfølge?

Dette forslaget har dere i alle tilfelle, folkevalgte i Lom, fått på bordet i form av mange høringsuttalelser: Vi ønsker Status quo for Tesse! Ta vare på Tesse-landet, dette eldgamle og spennende kulturlandskapet, setermiljøet, beiteområdet, fuglelivet ved Tesseosen og elgens trekkveger. Ta vare på nattemørket og stjernehimmelen som hvelver seg evig og løfterik over et unikt og vakkert landskap.