Av Barbro Noss, Samfunnsbedriftene

I Samfunnsbedriftene arbeidslivsundersøkelse sier hele 40,1 prosent av de kommunalt eide bedriftene at de mangler nødvendig kompetanse. De ser heller ikke for en snarlig løsning. 44 prosent sier at det er vanskelig å rekruttere riktig type arbeidskraft, og like mange forventer kompetansemangel også om tre år. Dette kan bli en langvarig og dramatisk kompetansemangel ute i distriktene.

Det er først og fremst teknisk og digital kompetanse som er mangelvare i de kommunalt eide bedriftene. Helt konkret er det ansatte med høyere teknisk utdannelse og faglært arbeidskraft som er vanskeligst å rekruttere.

Utfordringen er ikke unik for vår sektor. Undersøkelser fra NHO og NAV viser samme tendens i privat sektor. Utfordringen øker utover i distriktene og nordover i landet. Når bedrifter ute i distriktene er så bekymret for tilgangen til kompetanse, bør det mobilisere en regjering som har lovet å ta hele landet i bruk.

Vi trenger flere desentraliserte studieplasser i yrkesfag og høyere teknisk utdannelse. Fylkeskommunene må ha mer kontakt med lokalt næringsliv for å tilpasse videregående opplæring til deres behov. Det er også viktig å sikre kompetansepåfyll for de som allerede er i arbeid. Det bør kunne kombineres med tilnærmet full jobb, og kan godt være nettbasert opplæring som er tilpasset bedriftenes behov.

I tillegg er det svært viktig å ta vare på seniorene i arbeidslivet. NAV varslet i fjor at vi mangler 70.000 arbeidstakere. Beregninger viser at dersom alle dagens yrkesaktive 50-åringer utsetter sin faktiske avgangsalder med bare ett år, vil det skaffe oss de 70.000 årsverkene vi mangler. Det tilsvarer en samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 40 og 50 milliarder kroner hvert år.

3 av 4 kommunalt eide bedrifter vil at arbeidstakerne skal stå i arbeid til de når øvre aldersgrense, og like mange mener at arbeidstakere over 60 år har like gode prestasjoner som de yngre. Likevel mangler et stort flertall av selskapene en strategi for hvordan de skal beholde og videreutvikle senior arbeidstakere. Og flere ønsker å tre tidligere ut av arbeidslivet.

Samfunnsbedriftene har innledet et samarbeid med Senter for seniorpolitikk for å finne ut hvordan vi skal få flere seniorer til å stå lenger i arbeidslivet. De kan med fordel bli kontaktet også av regjeringen.