Slik kan nye Nilsbue bli

Det kom fleire motsegn til utbyggingsplanane på Nilsbue da detaljreguleringsplanen var ute på høyring tidlegare i år. Nå har Nordplan kome med eit revidert planforslag.

Nilsbue: Nordplan har laga nye skisseteikningar av korleis Nilsbue kan bli etter ombygginga, for å imøtekoma Riksantikvaren sitt ynskje om at prosjektet får ein meir dempa verknad mot Lom stavkyrkje.   Foto: Illustrasjon/Nordplan

Nyheiter

Nordplan syner til eit møte mellom forslagsstillar og Lom kommune der ein gjekk gjennom mottekne merknader og motsegn som kom ved 1. gongs høyring.