Luftline i Øvre Tessa skal demonterast og leggjast i kabel

Fjellnett AS har søkt NVE om konsesjon på utskifting av 66 kV høgspentkabel i Øvre Tessa kraftstasjon.

Kraftline: cirka 200 meter av luftline i Øvre Tessa skal demonterast og leggjast i kabel.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det skal gravast ned kabel i heile tilkomsttunnelen frå kraftstasjonen, ut portalbygget og inn i 66 kV linetrasé.