Søkjer om å få godkjent køyrespor som veg til hytter ved Nedre Sjodalsvatnet:

Kva kan definerast som veg?

Kva for vegar kan definerast som vegar eller ikkje? Vågå kommune ynskjer at Statskog gjer ei vurdering av dette i samband med ei vegsak ved Nedre Sjodalsvatnet.

Nedre Sjodalsvatnet: Tre hytteeigarar søkjer om at dagens køyrespor til hyttene ved Nedre Sjodalsvatnet blir godkjent som veg. Statskog som grunneigar meiner dette kan føre til presedens og vil drøfte saka med Vågå kommune. Flyfoto frå 1964 viser at køyrespora langs vatnet var tydelegare da enn dei er i dag.  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

Hytteeigarane Ola Kvarberg, Morten Visdal og Bård B. Lykstad har søkt om løyve til omlegging av køyrespor til hyttene sine ved Nedre Sjodalsvatnet.