MEINING:

Vi må stoppe regjeringens sentralisering av domstolene

Nyheiter

I vår ble et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet enige om å skrote regjeringens forslag til såkalt domstolsreform. Regjeringen har i høst lagt fram forslag til Stortinget som skal behandles før jul. Dersom Frp fortsatt står sammen med oss, kan vi stoppe regjeringens politikk og endringer som vil ha store konsekvenser i Oppland.

Forslaget fra regjeringen om å redusere rettskretsene fra 60 til 22 vil være en sterk sentralisering som tapper distriktene for juridisk kompetanse. Lang reisevei kan føre til at folk dropper å gå rettens vei, når de trenger en rettslig behandling av en tvist. Hvis noen skal måtte reise langt mener Arbeiderpartiet det må være dommere og sakkyndige, ikke partene i en rettstvist eller barnefordelingssak. Arbeiderpartiet vil kjempe for en desentralisert domstolstruktur hvor domstolenes behandling skal være like effektiv og rettssikker uansett hvor du bor.

Regjeringen foreslår å slå sammen rettskretsene til tingrettene i Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal og Gjøvik, samt jordskifterettene i Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal. Det er ikke uventet massive motstand mot forslaget både fra sorenskriver og jordskiftrettsleder i Valdres, kommuner og advokater.

Valdres er en av landets minste tingretter og at det hevdes at domstolen har overkapasitet. Da er det viktig å merke seg at konstituert sorenskriver, grunnet stor saksinngang, ba Domstolsadministrasjonen om å få tilført ressurser i sommer. Dette viser igjen at saksinngangen varierer og at det absolutt er behov for en tingrett i Valdres.

Heller ikke statsadvokaten i Hedmark og Oppland støtter regjeringens forslag i høringsuttalelsen, og skriver:

«Departementets alternative forslag vil etter vår vurdering ikke imøtekomme de utfordringer som er påpekt, og vil i liten grad ivareta de hensyn som begrunner en endring i domstolsstrukturen.»

Arbeiderpartiet mener at rettskretsene til tingrettene i Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal og Gjøvik, og jordskifterettene Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal ikke skal endres. Hver tingrett og rettssted også skal ha fast stedlig leder i form av sorenskriver/jordskifterettsleder. Dette vil vi foreslå i Stortinget. Og igjen; Frp kan være med å stoppe regjeringens sentraliseringsiver, om de vil. Vi i Arbeiderpartiet er klare!