Arbeider med ny næringsstrategi

Målet med strategien er at eksisterande næringsliv skal ha trygge arbeidsplassar, auke i omsetning og tilsette – og at Skjåk skal gjerast attraktiv for nyetableringar.

Skal utvikle forslag: – Arbeidet skal utvikle forslag til mål og strategiske tiltak som bidreg til eit framtidsretta, heilskapleg og robust næringsliv, sa Marianne Stensgård.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Strategien skal gjelde for åra 2021-2028.