Hytteforbodet: Vågå gjev ikkje dispensasjon

Det er innført ei forskrift som gjeld opphald på fritidsbustad i annan kommune.
Nyheiter

– Frå sentrale myndigheiter er det nå lagt ned forbod mot å opphalde seg på fritidseigedom i anna kommune enn der vedkomande er folkeregistrert. Vågå kommune har ikkje høve til å gje dispensasjon frå forskrifta. Vi oppfordrar derfor om at hyttebebuarane ikkje tek kontakt med kommunen for å krevje unnatak.

Her er forskrifta.