MEINING:

Nortura og feil medisinering

Nyheiter

Nortura SA har fått en alvorlig sjukdom med sentraliserende symptomer. En rapport og mandat om å spare inn har nå gitt et "foreløpig svar" om at jo større enheter, jo større innsparingsmuligheter. Når man bestiller en rapport, med et mandat, så er svaret gitt lenge før rapporten foreligger. Det er en kjent strategi i vanskelige saker.

Når det gjelder både offentlig og privat virksomhet må vi alltid se på muligheter for innsparinger og effektiviseringer. Det er helt naturlig og legitimt at et selskap som skal spare penger må snu hver eneste stein. Men det har det overhodet ikke blitt gjort i Nortura-sammenheng. Nortura har sett på en enveis-kjøring når det gjelder Rudshøgda, og konkludert med at dersom vi slår sammen en liten enhet med en stor enhet vil vi spare millioner, uten å se på hvilke store utgifter ledelsen egentlig bruker på utredninger sett i sammenheng med både distriktsarbeidsplasser og ikke minst dyrevelferd. Med den prosessen som nå har foregått i Nortura SA har konsernet totalt distansert seg fra samvirketanken og fellesskapet. Ledelsen i Nortura opptrer som aksjeeiere der de skal overbevise eierne om at "nå må dere forstå at vi må legge ned avdeling Otta til det beste for eierne og for å spare millioner". Ledelsen har glemt hvem som eier Nortura og man har glemt hvem som egentlig styrer. Dette er ikke et samvirke verdig og går på tilliten løs. Regnestykket om klimahensyn, dyrevelferd og avstander som ledelsen la frem i eiermøtet 26.11 står ikke til troverdighet.

I kjølvannet av at Nortura Otta er nedleggelsestruet har grasrota i Norddalen på kort tid klart å gi Norturas eiere, ikke konsernledelse, et formidabelt løft når det gjelder kvalitetsprodukter som Gilde og Prior. Grasrota har klart å bevisstgjøre både marked og forbruker om at Nortura er både kvalitet og at kortreist mat er ettertraktet. Markedet etterspør kvalitet og velferd. Slaktedyr som har reist landet rundt - langt utenom Mattilsynets krav og regelverk, har for veldig mange fått en alvorlig bismak. Folk flest liker ikke at dyr blir mishandlet på denne måten. Hvem ville vel sendt hunden eller katten sin milevis til sin siste reise, dersom det fantes andre alternativer?

Jeg er både eier av Nortura og ordfører i Opplands nest største landbrukskommune, Lesja. Mange av oss har allerede over 100 km til Otta for Dagros eller Ulla sin siste reise. Dyrevelferd står høgt i kurs og vi er en innovativ kommune der landbruket ligger som en grunnmur i kommunen vår. Til nå har jeg vært stolt av det samvirket vi er eiere av, både innen Nortura og Tine, fordi vi har visst at dyrevelferden er godt ivaretatt med reisevei kun til Otta. Men etter eiermøte på Otta sist tirsdag er jeg klinkende klar på at dersom ikke dyrevelferden er det som får høyeste prioritet av det samvirket jeg er en del av etter 4.desember, nei da kan jeg heller ikke anbefale Nortura SA i fremtiden heller. Jeg bryr meg om kvalitet, velferd og lokal tilhørighet. Da vil jeg alternativt søke andre virksomheter som oppfyller samvirkeformålet. Jeg kommer da ikke til å si at vi har et samvirke som fungerer dersom konsernledelsen ikke tar samvirket mitt på alvor. Jeg vil heller da gå i bresjen for private aktører. Jeg er opptatt av at bonden får det samvirket som han fortjener. Trenden om kortreist kvalitetsmat brer om seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og jeg vil derfor sette et spørsmål om Nortura SA virkelig har råd til å kaste fra seg nettopp disse kvalitetene? Vil Nortura lytte til markedet og gå foran eller vil Nortura ta et skritt bakover og ikke gjøre noe i markedet? Nortura har jo nå en gylden anledning til å igjen bli en ledende markedsregulator med det engasjementet og bevisstheten som grasrota nå har bidratt til. Vi snakker sårt om arbeidsplasser og næringsutvikling i vår region, ja da må vi vite vår besøkelsestid også når muligheten er tilstede. Der har Nortura et særskilt ansvar å ivareta som en del av fellesskapet og samvirket.

Det hele handler om tillit og demokrati.

Synes eierne, ved styret, at konsernledelsen forvalter fellesskapets midler på en god måte? Dersom jeg, som ordfører, ikke leverer på den politikken mitt parti har gått til valg på fortjener jeg heller ikke å få igjen ordførerstolen dersom jeg ikke lytter til mine innbyggere ved neste korsvei. Slik fungerer også Nortura. Styret har nå en utfordrende oppgave der vedtak om retning skal fattes. Spørsmålet er større enn som så, vil Nortura sine tillitsvalgte velge en ledelse som ikke leverer på eierne sine forventinger eller vil styret ta signalet om at selve samvirket står i fare for å ødelegge seg selv fra innsiden av? Jeg vil ikke være en del av et fellesskap der jeg, som eier, ikke blir hørt. Det er ikke demokrati.

Kan vi stole på at uhildede roller og hatter er godt nok ivaretatt? F eks; I kommunesektoren går vi hvert fjerde år igjennom folkevalgtopplæring i regi av KS - vår egen organisasjon - der vi tar for oss et eget punkt om habilitet. Habilitet er helt avgjørende for at vi skal få et velfungerende demokrati med ulik rolleforståelse. Og når du sjøl ikke reiser spørsmålet om habilitet så er det helt legitimt og fullt lovlig at andre gjør det. På den måten fungerer et levende demokrati. Det er ikke det minste rart at eierne drar habilitetsspørsmålet i denne saken. Og det i sin fulle rett. Lederen for rapporten som ble bestilt er nytilsatt sjef på Rudshøgda med egen kontorstol og pult på stedet. Hva gjør det med troverdigheten? En leder som mener å legge ned alle andre arbeidsplasser enn rundt sin egen stol står til null troverdighet og tillit. Styret i Nortura bør spørre seg om det har vært en riktig og rettferdig sammensetning i ledelsen før avgjørelsen om avdeling Otta avstedkommer. Vi som eiere bør i alle fall ikke bli kritisert for å reise spørsmålet.

Som folkevalgt ordfører føler jeg en stor forpliktelse til å lytte til mine velgere. Det bør også styret i Nortura AS gjøre i form av sine styremedlemmer. Styret, ved sine eiere, har nå et formidabelt ansvar med å fatte et demokratisk vedtak, den 4.desember.

Jeg vil ønske samtlige styremedlemmer lykke til - Norturas fremtid er avhengige av dere.