MEINING:

Utbygging på Smedsmojordet

Det er store planar om utbygging på Smedsmojordet i Vågå.  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

av Ander Bjørnsen, Vågå Sp

I avisene kan vi nå lese at COOP vil bygge kjøpesenter på Smedsmojordet.

Vågå SP er rent prinsipielt mot all nedbygging av og god og godt arrondert matjord, også den som er sentrumsnær og som er attraktiv for utvikling av handelsnæring. Det er nettopp den sentrumsnære, flate matjorda som ofte er under størst utbyggingspress, og derfor har mest behov for vern.

Vågå SP mener også at ren handelsnæring gir den svakeste begrunnelsen for å bygge ned matjord. En ting er industriformål, som gir aktivitet og inntjening lokalt, og gjerne har lokale eiere og investorer, eller vei og annen infrastruktur som er nødvendig for samfunnsutviklingen. En helt annen ting er rene kjøpesentre, der varer produsert helt andre steder omsettes, gjerne til fordel for butikkjeder som er skattepliktig helt andre steder enn i Vågå. Det er videre tvilsomt om både nye og eksisterende butikker har markedsgrunnlag nok. Det er dermed også liten grunn til å tro at nyetableringer vil gi netto økning i handelsvirksomhet og arbeidsplasser i Vågå.

Det naturlige spørsmålet blir så: vil Vågå senterparti motsette seg butikkutvikling på Smedsmojordet? Svaret er at det vil vi ikke. Flertallet i kommunestyret, AP og BL, har allerede bestemt at Smedsmojordet skal være regulert til næring. Siden disse to partiene fortsatt har flertall er det ikke mulig for SP alene å unngå nedbyggingen av matjord.

Når ting er som de er vil oppgaven for Vågå SP ikke være å hindre utbyggingen, men å bidra konstruktivt gjennom detaljreguleringen til at de negative konsekvensene blir minst mulig, og de positive størst mulig. Så vidt vi forstår er det COOP Ottadalen som denne gang står på utbyggersiden. Det gir håp om en utbygging der COOPs eksisterende lokaler i sentrum fortsatt kan brukes fornuftig, og der nyetableringen også kan brukes til å sluse besøkende videre inn i Vågåmo sentrum.