Temamøte om setring og beiting:– Beitedyr er einaste reiskap vi har for å ta vare på kulturlandskapet

– Ein levande seterdal som Finndalen har stor verdi for landbruket og det biologiske mangfaldet.
Nyheiter

Det sa biolog og beiteforskar Yngve Rekdal under eit temamøte på Gubbhage seter i Finndalen torsdag.