MEINING:

Miljøterapeut MÅ inn i skulen

Nyheiter

av Lisbeth B. Grandalen, Fylkesleder i Fellesorganisasjonen (FO) Oppland

Den siste tiden har det vært flere innspill i Fjuken og Norddalen fra SV og flere fagforbund hvor man roper varsko etter kutt i miljøterapeut-stillinger i Vågå-skolen.

Dette kan ikke fortsette. Miljøterapeut-stilling(er) MÅ inn i skolen. Det er å ta et helhetlig ansvar for kommunens tjenestetilbud, og et helhetlig ansvar for elevenes (og ansatte i kommunens) psykiske helse og psykososiale arbeidsmiljø!

Lærere, fagforeninger og noen politiske partier har sett, og følt, på konsekvensene av å kutte i miljøtarapeutressursen i Vågå- skolen, og formidler fortvilet erkjennelsen av at det er i et tverrfaglig fellesskap vi klarer å ivareta alle elevers behov.

FO organiserer bl.a. sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, som alle har en unik kompetanse innen psykososialt arbeid, og arbeid med elever med funksjonsutfordringer av fysisk, psykisk eller sosial karakter. Våre profesjoner er også gode på å jobbe forebyggende, med enkeltelever og i grupper. La oss slippe til! Det er en rimelig investering i et livsløpsperspektiv for elevene, som fremtidige skattebetalere.

Slike spørsmål må ha et lengre perspektiv enn en budsjettperiode i en kommunes budsjett!

Det psykososiale miljøet på skolen er elevenes arbeidsmiljø. Ivaretakelse av elevers psykiske helse og det psykososiale miljøet er derfor en svært viktig oppgavene i skolehverdagen. Gjøres ikke dette, vil presset på andre kommunale tjenester, og spesialisthelsetjenester øke. Mangler på dette området et svik, i dette tilfellet fra politikere og administrasjon i Vågå kommune, som rammer elever, og kan i verste fall gjøre uopprettelige skader for de elevene som har størst behov.