– Ei vanskeleg sak for alle

Kommunestyret i Skjåk tykkjer det er vanskeleg å seia ja – eller nei – til felles plankontor med Lom, plassert i Lom.

Vanskeleg: – Dette er ei vanskeleg sak. Vi må gjera eit gjennomtenkt vedtak, og derfor ynskjer eg fleire fakta, sa Sevald Sperstad (Sp).   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Da saka vart behandla av kommunestyret i Skjåk torsdag kveld, kom Sevald Sperstad (Sp) med eit utsetjingsframlegg.

– Eg trur vi kan seia at dette er ei vanskeleg sak for alle saman, ei sak vi har tenkt mykje på. Alle veit kva eg har sagt: Eg trur Skjåk er tent med å ha plankontoret og fagmiljøet i eige hus. Samstundes meiner eg det er viktig at vi gjer eit godt vedtak, eit vedtak som er gjennomtenkt. Det er viktig å ikkje haste fram. Vi må prøve å samle oss, slik at vi får eit så solid fleirtal som råd, uansett kva vedtaket blir. Eg foreslår at vi utset saka i dag, slik at både det administrative og det politiske miljøet kan sjå meir nøye på saka etter nyttår. Eg ynskjer fakta om kva økonomiske konsekvensar eit felles plankontor vil ha for Skjåk, fakta om korleis det skal organiserast, kva oppgåver som skal plasserast i Lom, i Skjåk - og korleis brukarane skal nå tenesta. Vertskommunesamarbeid har utfordringar. Vi treng meir tid for å få utgreidd denne saka, argumenterte Sperstad.