Statens vegvesen har etablert to fartshumpar i Bismo:

– Litt kunstig plassering av fartshumpane

Politiet og ordføraren i Skjåk stiller seg undrande til at innspel og forslag frå lokalt hald ikkje har vorte teke med i Statens vegvesen si vurdering ved etablering av dei to fartshumpane i Bismo.

– Kunstig plassering! Statens vegvesen har etablert to fartshumpar i Bismo. Ordførar Elias Sperstad er ikkje samd med Statens vegvesen sitt val. – Eg tykkjer det er litt kunstige plasseringar av humpane, seier Sperstad.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

I dag er det i alt seks gangfelt som kryssar riksvegen i Bismo. Nyleg vart det etablert to farthumpar på riksvegen. Den eine fartshumpen er plassert ved Skjåk turistheim, medan den andre er plassert rett aust for Skjåkheimen.

Uttale frå politiet

Da Statens vegvesen presenterte planane om farthumpar i Bismo, bad dei om uttale frå politiet og Skjåk kommune. Kommunen bad om politiet si uttale i saka. Politiet skreiv i si uttale til vegvesenet at det etter deira meining burde etablerast tre, eller helst fire, fartshumpar i 50-sona gjennom Bismo. Politiet ser på fartshumpar som eit godt førebyggjande tiltak for å redusere faren for trafikkulykkar i Bismo.