Meining:

Vegfond og omklassifisering av veger – to usolidariske vedtak!

– Vi har fått eit vegfond som ikkje er rettferdig, meiner Vågå Ap.

Omklassifisert: Øyomsvegen var i si tid fylkesveg. Seinare er han omklassifisert til kommunal veg og etter kvart til privat veg.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

av Geir Inge Stadeløkken, leiar Vågå Ap

På siste kommunestyremøte i Vågå ble det vedtatt to prinsipielle og viktige saker: vedtekter for omklassifisering av veger og vedtekter for vegfond.

Vi i Vågå Arbeiderpartiet har jobbet mye med disse to sakene, men ble nedstemt i kommunestyret av flertallet fra Senterpartiet og Bygdalista.

Å ha et gode veger er en forutsetning for å opprettholde bosetning både i sentrum og ute i grendene. Arbeiderpartiet mener at veger med spesielt stor belastning, bør være kommunale. Vi kan ikke forvente at oppsitterne langs disse vegene vil holde veg til allmennheten, med de kostnadene med brøyting og vedlikehold som det medfører. Vi mener at kommunen i enkelt tilfeller, må overta slike veger. Dessverre ble ikke våre innvendinger tatt hensyn til og flertallet med Senterpartiet og Bygdalista vedtok så strenge krav for å overta private veger at det i praksis ikke vil la seg gjennomføre.

Vegfondet kom opp som en ide i forbindelse med at kommunen fjernet tilskuddet til brøyting til tre private veger. Senere har dette blitt et generelt fond, der alle med en privat veg over 800 meter kan søke om tilskudd. Vi mener at dette er et prisverdig tiltak, men at tilskuddet også må ta hensyn til belastningen på vegene. Vi foreslo derfor at veger som fungerer som gjennomfartsveg eller tilkomst til og fra friluftsområder, off.anlegg og bygninger eller andre område av allmenn interesse skal prioriteres og kompenseres med tilskudd tilsvarende veglengda x5. Veger der det bor skoleelever eller der Posten eller andre offentlige tjenester bruker vegen skal kompenseres med veglengda x2 og sist men ikke minst at Vegfondet skal brukes til vintervedlikehold som tross alt var utgangspunktet for hele fondet. Flertallet med Senterpartiet og Bygdalista delte ikke våre synspunkt og dermed har vi fått et vegfond som ikke blir rettferdig og heller ikke i tråd med det som var utgangspunktet!

Heldigvis skal det evalueres i 2019!